VERKKO

Ponnahdus uusiin liiketoimintamalleihin ja
parempaan hyvinvointiin

Palveluidemme asiantuntijat

Liiketoiminnan workshop

Heli Aramo-Immonen

Heli Aramo-Immonen TkT, Dos toimii tekniikan ja liiketoiminnan yliopettajana Turun ammattikorkeakoulun TELI Master Schoolissa. Hänen osaamisalueensa on organisaation osaamisen johtaminen ja liiketoiminnan johtaminen.

Marika Säisä

Marika Säisä toimii tietojenkäsittelyn lehtorina Turun ammattikorkeakoulun ICT-osaamisalueella. Hänen osaamisalueensa on liiketalouden kehittäminen ja yrityksen viestintä ja markkinointi sosiaalisessa mediassa.

Heli Aramo-Immonen

Heli Aramo-Immonen TkT, Dos toimii tekniikan ja liiketoiminnan yliopettajana Turun ammattikorkeakoulun TELI Master Schoolissa. Hänen osaamisalueensa on organisaation osaamisen johtaminen ja liiketoiminnan johtaminen.

Marika Säisä

Marika Säisä toimii tietojenkäsittelyn lehtorina Turun ammattikorkeakoulun ICT-osaamisalueella. Hänen osaamisalueensa on liiketalouden kehittäminen ja yrityksen viestintä ja markkinointi sosiaalisessa mediassa.

Päivi Katajamäki

Päivi Katajamäki TaM toimii palvelumuotoilun opettajana Turun ammattikorkeakoulun Tekniikan ja liiketoiminnan Master Schoolissa ja Teknossa. Hänellä on monipuolista kokemusta palvelumuotoiluun ja kehittämisprojekteihin liittyvistä tehtävistä ja ohjauksesta.

Marika Säisä

Marika Säisä toimii liiketalouden lehtorina Turun ammattikorkeakoulun ICT-osaamisalueella. Hänen osaamisalueensa on liiketalouden kehittäminen ja yrityksen viestintä ja markkinointi sosiaalisessa mediassa.

Päivi Katajamäki

Päivi Katajamäki TaM toimii palvelumuotoilun opettajana Turun ammattikorkeakoulun Tekniikan ja liiketoiminnan Master Schoolissa ja Teknossa. Hänellä on monipuolista kokemusta palvelumuotoiluun ja kehittämisprojekteihin liittyvistä tehtävistä ja ohjauksesta.

Marika Säisä

Marika Säisä toimii liiketalouden lehtorina Turun ammattikorkeakoulun ICT-osaamisalueella. Hänen osaamisalueensa on liiketalouden kehittäminen ja yrityksen viestintä ja markkinointi sosiaalisessa mediassa.

Työhyvinvoinnin verkostot

Marion Karppi

Marion Karppi TtM, ft toimii työn uusien muotojen tutkimuksen ja kehittämisen tutkimusryhmävastaavana sekä fysioterapian lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa. Hänen osaamisalueensa on työhyvinvoinnin kehittäminen erityisesti työn uusien muotojen osalta.

Irina Katajisto-Korhonen

Irina Katajisto-Korhonen toi­min­ta­te­ra­peut­ti (Yamk), AmO toi­mii toi­min­ta­te­ra­pian leh­to­ri­na Turun am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa DiSKun o­saa­mis­a­lu­eel­la. Hä­nen osaamisalueitaan ovat mm. mie­len­ter­veys­kun­tou­tus, tii­mi­op­pi­mi­nen, te­ra­peut­ti­nen toiminta sekä laatu ja kehittäminen.

Marion Karppi

Marion Karppi TtM, ft toimii työn uusien muotojen tutkimuksen ja kehittämisen tutkimusryhmävastaavana sekä fysioterapian lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa. Hänen osaamisalueensa on työhyvinvoinnin kehittäminen erityisesti työn uusien muotojen osalta.

Irina Katajisto-Korhonen

Irina Katajisto-Korhonen toimintaterapeutti (Yamk), AmO toimii toimintaterapian lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa DiSKun osaamisalueella. Hänen osaamisalueitaan ovat mm. mielenterveyskuntoutus, tiimioppiminen, terapeuttinen toiminta sekä laatu ja kehittäminen.

Outi Konsell

Outi Konsell (psyk.esh, TtM, psy­ko­te­ra­peut­ti ja työn­oh­jaa­ja) toi­mii Turun AMK:ssa leh­to­ri­na, hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja­na, työn­oh­jaa­ja­na ja työn­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­ses­sa kou­lut­ta­ja­na. Hän on työs­ken­nel­lyt mie­len­ter­veys- ja päih­de­hoi­to­työn o­pe­tuk­sen, työn­oh­jauk­sen ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen parissa useita vuosia.

Teemu Hyytiä

Teemu Hyytiä toimii ope­tus­fy­si­o­te­ra­peut­ti­na Tu­run am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin o­saa­mis­a­lu­eel­la. Hänen osaamisalueensa ovat liikunta, hyvinvointi ja kuntoutus.

Outi Konsell

Outi Konsell (psyk.esh, TtM, psykoterapeutti ja työnohjaaja) toimii Turun AMK:ssa lehtorina, hyvinvointivalmentajana, työnohjaajana ja työnohjaajakoulutuksessa kouluttajana. Hän on työskennellyt mielenterveys- ja päihdehoitotyön opetuksen, työnohjauksen ja täydennyskoulutuksen parissa useita vuosia.

Teemu Hyytiä

Teemu Hyytiä toimii opetusfysioterapeuttina Turun ammattikorkeakoulun terveyden ja hyvinvoinnin osaamisalueella. Hänen osaamisalueensa ovat liikunta, hyvinvointi ja kuntoutus.

Lisäämme tietoa muista asiantuntijoistamme pian!