Liiketoiminnan workshop -
uutta kipinää yrityksen liiketoimintaan!

Uutta kipinää! - liiketoiminnan uudelleenmuotoilu

Työpajasarja on päättynyt. Suuri kiitos jokaiselle osallistuneelle!

Työpajasarjassa kehitimme yritysten liiketoimintaa hyödyntäen monipuolisesti erilaisia työkaluja ja menetelmiä, kuten palvelumuotoilua, liiketoiminnan canvasia ja yrityksen talouden tunnuslukujen analyysiä. Yrittäjät muotoilivat kehitystehtävänään liiketoimintaansa työpajasarjan aikana. 

Ensimmäinen työpajasarja toteutettiin tammi-toukokuussa 2022 ja toinen työpajasarja toteutettiin lokakuussa 2022 – maaliskuussa 2023. Yksi työpajasarja koostui 6 temaattisesta tapaamisesta. Työpajasarjoista saatujen kokemusten ja palautteen perusteella suunnittelimme kolme liiketoiminnan kehittämisen opasta, jotka ovat ladattavissa maksutta käyttöönne.

Lämmin kiitos kaikille osallistujille erinomaisista keskusteluista ja aktiivisesta osallistumisesta! 

Opas liiketoiminnan kehittämiseen

Osa 1: Palvelumuotoilun ja muotoilu- ajattelun avulla uutta suuntaa

Sinulle, joka haluat kehittää yrityksesi liiketoimintaa palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun avulla. Käsikirja on suunnattu sekä yrittäjille että yrityksen strategisen kehittämisen parissa työskentelevälle henkilöstölle. Käsikirjassa esitellään työkaluja ja prosesseja liiketoiminnan kehittämiseen.

Osa 2:
Talouden tunnusluvut

Sinulle, joka haluat kehittää yrityksesi liiketoimintaa hyödyntämällä talouden tunnuslukujen analyysia. Käsikirja on suunnattu sekä yrittäjille että yrityksen talouden parissa työskentelevälle henkilöstölle. Käsikirjassa opitaan ymmärtämään tilinpäätös-lukuja sekä tunnistamaan avainlukujen ja -mittareiden hyödyntämistä osana liiketoiminnan kehittämistä. 

Osa 3:
Sosiaalinen media haltuun

Sinulle, joka haluat kehittää yrityksesi sosiaalisen median viestintää ja vaikuttavuutta. Käsikirja on suunnattu sekä yrittäjille että viestinnän ja markkinoinnin parissa työskentelevälle henkilöstölle. Käsikirjassa käydään läpi mm. sosiaalisen median strategian luominen, käytännönläheisen vuosikellon suunnittelu sekä maksullisten mainosten suunnittelu osana viestintää ja markkinointia. 

Työpajasarjan sisältö

Liiketoiminnan nykytilan kartoitus

Business Model Canvas on palvelukehityksen, uuden liiketoiminnan kehittämisen ja arvioinnin, liiketoiminnan visualisoinnin ja liiketoiminnan uudistamisen väline. Työpajassa käydään läpi yrityksen nykytilannetta ja kuvataan nykyinen liiketoimintamalli käyttäen Canvas -työskentelyä.

Tulevaisuus -skenaariotyöskentely

Työpajassa Turun ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijat kehittävät ideoita yritysten toimeksiannon mukaisesti. Työpaja koostuu päivän mittaisesta hackathonista, jossa aamulla yrittäjä esittelee toimeksiannon ryhmille ja tukee ryhmää ideoinnin alkuvaiheessa. Iltapäivällä ryhmät esittelevät ideat yrittäjälle.

Palvelumuotoilusta tukea liiketoiminnan kehittämisessä

Palvelumuotoilun avulla tarkastellaan yrityksen tämänhetkistä tilannetta, kartoitetaan sekä hyvin toimivat asiat että kehittämistarpeet. Yhdessä eri sidosryhmien kanssa muotoillaan liiketoimintaa vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Palvelumuotoilun avulla ymmärretään palveluun vaikuttavat seikat, nähdään asiat uusista näkökulmista ja löydetään tuoreita tapoja haasteiden ratkaisemiseksi.

Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet

Työpajassa jalostetaan liiketoimintamallia osana yrityksen tulevaisuuden uudistumista. Lisäksi työpajassa kehitetään Service Blueprinttiä eli prosessikaaviota ja palvelun yksityiskohtaista mallia, jossa esitetään palvelun eri osien liittyminen toisiinsa.

Talouden tunnusluvut

Yrityksen ennakoiva taloudenhallinta tarkoittaa tulevaisuuteen tähtäävää toiminnan kehittämistä. Työpajassa opitaan ymmärtämään ja tulkitsemaan oman yrityksen tilinpäätöslukuja monipuolisesti. Lisäksi työpajasta saa tukea oman yrityksen avainlukujen ja -mittareiden tunnistamiseen osana liiketoiminnan kehittämistä.

Yrityksen viestintä sosiaalisessa mediassa

Työpajassa käydään läpi yrityksen sosiaalisen median strategiaa ja some-viestinnän suunnittelua. Työpajan aikana paneudutaan eri some-verkostoissa vaikuttamiseen, kanavien valintaan sekä some-vaikuttavuuden mittaamiseen.

Service Blueprint -pohja

Tätä Excel-taulukkoa voi käyttää Service Blueprintin tekemisessä:

Service Blueprint pohja