Liiketoiminnan muotoilu mahdollistaa käyttäjien tarpeita vastaavien, mutta myös liiketoiminnallisesti toteutettavissa olevien palveluiden luomisen. Tarkoituksena on rikastuttaa yrityksen strategiaa tuomalla asiakkaan ääni ja empatia osaksi liiketoimintapäätöksiä.

VERKKO-projektin aikana olemme järjestäneet yhteensä 7 työpajasarjaa:

Uutta kipinää! – Liiketoiminnan uudelleenmuotoilu -työpajasarjassa kehitimme yritysten liiketoimintaa hyödyntäen monipuolisesti erilaisia työkaluja ja menetelmiä, kuten palvelumuotoilua, liiketoimintamallin analyysiä, hackathonia ja yrityksen talouden tunnuslukujen analyysiä. Järjestimme hankkeen aikana kaksi työpajasarjaa, joista ensimmäinen toteutettiin tammi-toukokuussa 2022 ja toinen lokakuussa 2022 – maaliskuussa 2023.

Liiketoiminnan nykytilan kartoitus -työpaja antoi ensimmäisiä työkaluja välineitä yritysten palvelujen kehittämiseen ja arviointiin.  Työpajassa käytiin läpi yritysten nykytilannetta ja kuvattiin nykyinen liiketoimintamalli käyttäen Business Model Canvas -pohjaa, joka on palvelukehityksen, uuden liiketoiminnan kehittämisen ja arvioinnin, liiketoiminnan visualisoinnin ja liiketoiminnan uudistamisen väline. Työpajassa keskityttiin myös kestävän kehityksen teemoihin – mietittiin ekologisten, taloudellisten ja sosiaaliskulttuuristen näkökulmien huomioimista yrityksen liiketoimintaa kehitettäessä. 

Päivän mittaisessa Tulevaisuus -skenaariotyöskentely -hackathontyöpajassa Turun ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijat kehittivät ideoita yritysten toimeksiantojen mukaisesti. Aamulla yrittäjät esittelivät toimeksiannot opiskelijaryhmille ja tukivat ryhmiä ideoinnin alkuvaiheessa. Iltapäivällä ryhmät esittelivät ideat yrittäjille. Tulokset antoivat uusia ideoita yritysten kehittämiseksi sekä vahvistivat yritysten ajatuksia liiketoiminnan tulevaisuuden suunnasta.

Palvelumuotoilusta tukea liiketoiminnan kehittämisessä -työpajassa tarkasteltiin yrityksen nykytilannetta, kartoitettiin sekä hyvin toimivat asiat että kehittämistarpeet. Tavoite oli, että muotoiltaisiin liiketoimintaa vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Palvelumuotoilun menetelmien avulla pyrittiin ymmärtämään palveluun vaikuttavat seikat, näkemään asiat uusista näkökulmista ja löytämään tuoreita tapoja haasteiden ratkaisemiseksi. Keskusteltiin arvon muodostumisesta asiakkaalle. Arvolupauskanvas antoi välineen analysoida eri asiakasryhmien tarpeita yrityksen tarjoomaan nähden. Opittiin käyttämään asiakassegmentointiin perustuvia persoonia ja heidän palvelupolkujaan palvelun kipukohtien analysoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Sidosryhmäkartan avulla kartoitettiin yrityksen palveluihin ja toimintaan vaikuttavia tahoja.

Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet -työpajassa keskusteltiin liiketoimintamallin uudistamisen mahdollisuuksista osana yrityksen tulevaisuuden uudistumista. Työpajassa työstettiin Service Blueprinttiä eli palvelun prosessikaaviota, jossa esitetään palvelun eri osien ja toimijoiden liittyminen toisiinsa, lähtökohtana asiakkaan palvelupolku. Prosessikaavio auttoi analysoimaan nykytilannetta ja kehittämään palveluprosesseja yksityiskohtaisesti. Lisäksi tarkasteltiin liiketoimintamalleja ja niiden monipuolistamisen tarjoamia mahdollisuuksia.

Talouden tunnusluvut -työpajassa käsiteltiin yrityksen ennakoivaa taloudenhallintaa, joka tarkoittaa tulevaisuuteen tähtäävää toiminnan kehittämistä. Tavoitteena oli oppia ymmärtämään ja tulkitsemaan oman yrityksen tilinpäätöslukuja monipuolisesti. Työpajasta yrittäjät saivat tukea oman yrityksensä avainlukujen ja -mittareiden tunnistamiseen osana liiketoiminnan kehittämistä.

Yrityksen viestintä sosiaalisessa mediassa -työpajassa käytiin läpi yrityksen sosiaalisen median strategiaa ja some-viestinnän suunnittelua. Työpajan aikana paneuduttiin eri some-verkostoissa vaikuttamiseen, kanavien valintaan sekä some-vaikuttavuuden mittaamiseen. Työpajassa yrittäjät pääsivät kehittämään yrityksen sosiaalisen median strategiaa ja some-vuosikelloa.

Työpajasarjoista saatujen kokemusten ja palautteen perusteella työstämme parhaillaan kolmea liiketoiminnan kehittämisen käsikirjaa, jotka julkaistaan keväällä 2023. Sarjan ensimmäinen opas keskittyy liiketoiminnan kehittämiseen palvelumuotoilun avulla, toinen opas keskittyy talouden tunnuslukuihin ja kolmas opas keskittyy yrityksen sosiaalisen median viestintään ja vaikuttavuuteen. Oppaat ovat vapaasti kaikille hyödynnettävissä liiketoiminnan kehittämisen tukena – pysythän kuulolla.

Lue lisää blogistamme:

Palvelumuotoilulla parempaan bisnekseen

Yrityksille hyötyä liiketoiminnan muotoilusta

Rahavoinnilla hyvinvointiin

Asiantuntijahackathon onnistuu verkossa

Verkostosta tukea yksinyrittäjälle

Päivi Katajamäki
VERKKO-projektin liiketoiminnan sparraaja, palvelumuotoilun asiantuntija 

Marika Säisä
VERKKO-projektin liiketoiminnan sparraaja, digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija